DIỄN ĐÀN BÁC SĨ NHA KHOA TRẺ - VLU 2023 - (YOUNG DENTISTS FORUM – VLU)

Chủ đề: 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂 𝒌𝒉𝒐𝒂: 𝒏𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒂̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒍𝒂̂𝒎 𝒔𝒂̀𝒏𝒈 (New technology and materials in dentistry: foundation...